Ndryshim i Perdoruesit te Prones ne rastet kur titulli i pronesise mbahet nga nje Shoqeri Tjeter

*   Formulari i Qendrës së Kujdesit ndaj Klientit, i plotësuar, ne te gjitha rastet. Formulari plotesohet on-line.