Ndryshim i Perdoruesit te Tjera

1.*   Formulari i Qendrës së Kujdesit ndaj Klientit, i plotësuar, ne te gjitha rastet. Formulari plotesohet on-line.

2.    Mjet identifikimi; Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës biometrike të kerkuesit dhe kopje të ekstraktit të rregjistrimit të QKR kur ankuesi është person juridik.

3.    Në rastet kur kërkuesi është individ dhe nuk paraqitet personalisht duhet të paraqesë autorizim me shkrim nga mbajtesi i kontrates, shoqeruar me Kopje Kartes ID te mbajtesit

4.    Në rastet kur kërkuesi është person juridik përfaqësimi i aplikuesit bëhet kundrejt autorizimit dhe ekstraktin e QKR- së të personit juridik dhe karten ID te Administratorit

5.    Kopje e faturës së energjisë ose të librezës.

6.    Kontroll i debisë (Kujdes ndjekja e Udhezimeve mbi kete ceshtje ).

7.   Deklarata me Shkrim e mbajtesit te titullit te pronesise , Karta ID e mbajtesit  (Modeli kontrate Qeraje)

8.   Mjet identifikimi i Deklaruesit; Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës biometrike të kerkuesit dhe kopje të ekstraktit të rregjistrimit të QKR kur ankuesi është person juridik.

9.  Kopje e Certifikates se Pronesise / Deklarate Aluizni/Vendim Gjykate kthim Prone/ Vendim Permbarimi, Dokument Legalizimi

10.   Kontrata e Qerase / Apo dokument tjeter

11.   Dokument Shtese nese vihet ne dispozicion nga Perdoruesi (kerkuesi)

12.   Dokument Shtese nese vihet ne dispozicion nga Perdoruesi (kerkuesi)