Ofertat fituese të blerjes së energjisë elektrike për periudhën 01.03.2015- 10.03.2015

Ne baze te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 338 date 19.03.2008 ”Per miratimin e Modelit te Tregut te Energjise Elektrike” (i ndryshuar), si dhe Vendimit Nr. 130 date 03.12.2014 te Entit Rregullator te Energjise mbi “Procedurat per blerjen e energjise elektrike per mbulimin e humbjeve ne sistemin e shperndarjes nga operatori i shperndarjes se energjise elektrike sh.a (OSHEE Sh.a) dhe “Rregullat dhe proçedurat e blerjes nga KESH sh.a. te energjise elektrike”, miratuar me vendimin Nr.30, date 23.03.2011, te Bordit te Komisionereve te ERE-s, komisioni i Blerjes së energjisë elektrike, ne zbatim te urdherit Nr. 4060 prot, date 20.02.2015 te Administratorit te OSHEE sha, Z. Adrian Çela me subjekt “Per krijimin e Komisionit te Blerjes se energjise elektrike per mbulimin e humbjeve ne sistemin e shperndarjes per periudhen 01.03.2015 – 31.03.2015”, ne datat 23.02.2015 deri ne 25.02.2015, zhvilloi procedurën e blerjes së energjisë elektrike per datat 01-10 mars 2015, duke ftuar të marrin pjesë shoqëritë tregtare dhe prodhuese që plotësonin nenin 10 të “Rregullat dhe procedurat e blerjes nga KESH sh.a. së energjisë elektrike, nga tregtarët vendas dhe të huaj” për të paraqitur ofertat e tyre.


Kliko këtu për materialin e plotë