Qershor 2018, Tarifa për Klientët 35kV sipas Vendimit të ERE

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE Sh.A) në funksionin e Furnizuesit të Mundësisë së Fundit, bazuar mbi rregulloren dhe aktet ligjore në fuqi, do të furnizojë klientët në nivelin e tensionit 35 kV për muajin Qershor 2018, në përputhje me vendimin e ERE-s.

Klikoni më poshtë për materialin e plotë

Qershor_Çmimi I energjise aktive per kwh leke pa tvsh