Rregullore për kushtet minimale të cilësisë së shërbimit të shpërndarjes dhe shitjes së energjisë elektrike

Kjo Rregullore hartohet në mbështetje të:
Nenit 8.2/g të Ligjit “Për sektorin e energjisë elektrike” (të ndryshuar);
Deklaratës Rregullatore, pika 7;
Ligji nr.9902, datë 17.4.2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, neni 40;
Kodit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike”;
Kodit të Matjes së Energjisë Elektrike”.


Kliko këtu për materialin e plotë