Vendimi nr. 118 date 18.10.2013 Per emerimin e Administratorit te Perkohshem te Shoqerise CEZ Shperndarje Sh.a.

Në mbështetje të neneve 8; 9 dhe 18 pika 4, të Ligjit Nr. 9072, datë 22.05.2003,
“Për Sektorin e Energjisë Elektrike”, të ndryshuar, Vendimit të Bordit të
Komisionerëve të ERE-S nr. 4, datë 21 Janar 2013 “Për heqjen e liçensave të shoqërisë
CEZ Shpërndarje SH.A, për aktivitetin e shpërndarjes së energjisë elektrike, miratuar me
vendimin nr. 08, datë 25.01.2008, te ndryshuar, dhe për aktivitetin e furnizimit publik me
pakicë të energjisë elektrike” të miratuar me Vendimet e Bordit të Komisionerëve nr. 09, datë
25.01.2008, të ndryshuar”; Vendimit nr. 5, datë 21.01.2013 të Bordit të
Komisionerëve të ERE-s “Për vendosjen e shoqërisë CEZ Shpërndarje SH.A në
administrim te përkohshëm dhe emërimin e administratorit te shoqërisë CEZ Shpërndarje
SH.A, në zbatim të vendimit te Bordit te Komisionerëve të ERE-s nr. 4, date 21 janar 2013


Kliko këtu për materialin e plotë