RREGULLORE PËR TRAJTIMIN E ANKESAVE TË PARAQITURA NGA KLIENTËT DHE PËR ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJEVE MIDIS TË LICENCUARVE, NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE DHE TË GAZIT NATYROR


Kliko këtu për materialin e plotë