KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES SE SHERBIMIT UNIVERSAL TE FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE PER KLIENTET FUNDORË Miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 15, datë


Kliko këtu për materialin e plotë