113.11 – Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike)Kërkohen 4 lexues në Qarkun Elbasan, në Njësinë Administrative Gramsh me kohë të plotë.

Për më shumë Hap Profilin