Njoftim për Shitjen e pasurive të paluajtshme “Fabrikën e Tullave”

Njoftim për Shitjen e pasurive të paluajtshme “Fabrikën e Tullave” në Allprenaj, Lushnje, të shoqërisë Volalba sh.p.k, subjekt në proçedurë falimentimi:

1. Pasuritë objekt shitje janë:

a) 15 pasuri të llojit truall, ndërtesë “fabrika e tullave”, në adresën; Allprenaj, Lushnjë si vijon:
• Pasuri nr. 182/47, Vol. 3, fq. 225, 2580 m2, e llojit Truall dhe 2580 m2 e llojit Ndërtesë.
• Pasuri nr. 182/45 Vol. 3, fq. 221, 14790 m2, e llojit Truall
• Pasuri nr. 182/43, Vol. 3, fq. 223, 14790 m2, e llojit Ndërtesë
• Pasuri nr. 182/42, Vol. 3, fq. 192, 27723 m2, e llojit Truall
• Pasuri nr. 182/41, Vol. 3, fq. 191, 81 m2, e llojit Truall dhe 81 m2 e llojit Ndërtesë
• Pasuri nr. 182/40, Vol. 3, fq. 190, 577 m2, e llojit Truall dhe 577 m2 e llojit Ndërtesë
• Pasuri nr. 182/39, Vol. 3, fq. 189, 1168 m2, e llojit Truall dhe 1168 m2 e llojit Ndërtesë
• Pasuri nr. 182/38, Vol. 3, fq. 188, 216 m2, e llojit Truall dhe 216 m2 e llojit Ndërtesë
• Pasuri nr. 182/37, Vol. 3, fq. 187, 965 m2, e llojit Truall dhe 965 m2 e llojit Ndërtesë
• Pasuri nr. 182/36, Vol. 3, fq. 186, 200 m2, e llojit Truall dhe 200 m2 e llojit Ndërtesë
• Pasuri nr. 182/35, Vol. 3, fq. 185, 615 m2, e llojit Truall dhe 615 m2 e llojit Ndërtesë
• Pasuri nr. 182/34, Vol. 3, fq. 184, 172 m2, e llojit Truall dhe 172 m2 e llojit Ndërtesë
• Pasuri nr. 182/33, Vol. 3, fq. 183, 333 m2, e llojit Truall dhe 333 m2 e llojit Ndërtesë
• Pasuri nr. 182/32, Vol. 3, fq. 182, 468 m2, e llojit Truall dhe 468 m2 e llojit Ndërtesë
• Pasuri nr. 182/29, Vol. 3, fq. 179, 555 m2, e llojit Truall dhe 555 m2 e llojit Ndërtesë
• Pasuri nr. 182/28, Vol. 3, fq. 178, 333 m2, e llojit Truall
• Pasuri nr. 182/23, Vol. 3, fq. 173, 624 m2, e llojit Truall
• Pasuri nr. 182/22, Vol. 3, fq. 172, 333 m2, e llojit Ndërtesë
• Pasuri nr. 182/17, Vol. 3, fq. 167, 624 m2, e llojit Ndërtesë

b) 1 pasuri në adresën Dushk, Lushnje, si vijon:
• Pasuri nr. 245/22, zk. 1582, me sip. 1000 m2 e llojit Truall dhe 70 m2 e llojit Ndërtesë me çmim shitje 560.595 Lekë (të reja)

Shitja do të realizohet nëpërmjet Ankandit të Hapur

2. Subjektet e interesuara mund të njihen me asetet në Fshatin Allprenaj, Lushnje ose në faqen e internetit http://www.volalba.com.

3. Ftohen subjektet e interesuara të paraqesin ofertat me zarf të mbyllur në adresën e Administratores së Falimentit, Rr. “Panorama”, Pll. “Sara-El”, Shk. 1, Pranë. ZVRPP, Tiranë-Albania ose gjatë zhvillimit të ankandit.

4. Depozita për pjesëmarrjen në shitjen e sendit është 20% e vlerës së sendit dhe duhet depozituar në llogarinë nr. 401015877 401015877CLPRCLALLT8ALL, IBAN: AL3720511210015877CLPRCLALLT në Bankën Kombëtare Tregtare (Tiranë-Albania). Mandati i depozitës duhet paraqitur në zyrën e administratores së falimentimit në adresë. Rr. “Panorama”, Pll. “Sara-El”, Shk. 1, Pranë. ZVRPP, Tiranë-Albania

5. Oferta paraqitet në përputhje me pikën V, të standartit nr 5, të”Standarteve Kombëtare për Administrimin e Masës së Falimentit” miratuar me VKM nr. 124 datë. 06.12.2013. Do te shpallet fitues , pjesëmarrësi ofertues qe ofron vlerën më të lartë në favor të autoritetit shitës për blerjen e objektit të shpallur për shitje.

6. Fituesi i ankandit është i detyruar të paguajë çmimin e shitjes jo më vonë se 30 ditë nga nënshkrimi i kontratës së shitjes.

7. Rimbursimi i depozitave për pjesmarrësit në ankand do të realizohet brenda 8 ditëve kalendarike nga data e zhvillimit të ankandit përveç blerësit të deklaruar dhe ofertuesit të dytë më të lartë.

8. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit. Për çdo informacion mund të kontaktohet në adresën e sipërshënuar të administratores së falimentit.