OSHEE, së shpejti procedurë e re online për blerjen e energjisë

mbledjja 2
Përfaqësues të Ministrisë së Energjisë e Industrisë dhe drejtuesit e Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike zhvilluan sot një takim konsultativ me grupet e interesit në kuadër të prezantimit të draftit të rregullores së re për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe transmetimit. Qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave transparente, eficente dhe praktike për kompanitë e energjisë elektrike për blerjen e energjisë elektrike nga tregtarët; sigurimi i blerjes i blerjes së energjisë elektrike me çmime sa më të ulëta; nxitja e pjesëmarrjes së tregtarëve në procesin e blerjes së energjisë elektrike; nxitja e konkurencës në procesin e blerjes së energjisë elektrike dhe sigurimi i transparencës e një trajtimi të barabartë për të gjithë tregtarët dhe pjesëmarrësit në procedurat e blerjes së energjisë elektrike.