Tarifa për klientët e lidhur në 35kV

shtylla2

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE Sh.A), njofton se në funksionin e Furnizuesit të Mundësisë së Fundit do të furnizojë klientët në nivelin e tensionit 35kV për muajin Janar 2018, në përputhje me vendimin e Entit Rregullator të Energjisë (ERE), me tarifë 11.6 lekë/kwh, pa TVSH.

VENDIM I ERE MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMIT TË SHITJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE TË FURNIZUAR NGA FURNIZUESI I MUNDËSISË SË FUNDIT PËR MUAJT JANAR DHE SHKURT 2018