Mbi rezultatet e shitjes së energjisë elektrike për periudhën 07-11 Qershor 2021

Të nderuar,

Në zbatim të ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 244, datë 30.03.2016 “Kushtet për vendosjen e detyrimit të shërbimit publik, që do të zbatohen ndaj të licencuarve në sektorin e energjisë elektrike, të cilët ushtrojnë aktivitetin e prodhimit, transmetimit, shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike”, i ndryshuar, Vendimit të Bordit të Entit Rregullator të Energjisë Nr. 24, datë 10.02.2020 “Mbi procedurën e shitjes së tepricave të energjisë elektrike në treg të parregulluar nga Furnizuesi i Tregut të Lirë SH.A.”, Shoqëria “Furnizuesi i Tregut të Lirë” SH.A. realizoi procedurën e shitjes së energjisë elektrike për 07-11 Qershor 2021.

Tabela e çmimeve për shitjen e energjisë elektrike për 07-11.06.2021

Përshkrimi Sasia MWh
Sasia e kontraktuar 3,150
Përshkrimi Cmimi Euro/MWh
Çmimi më i lartë i kontraktuar 64.09
Çmimi më i ulët i kontraktuar
Çmimi i ponderuar 64.09