OSHEE rrit nivelin e pagave për punonjësit e terrenit

fotoooNë zbatim të Ligjit të ri të Sektorit të Energjisë Elektrike, në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave u miratua vendimi Nr.574, datë 3.8.2016 “Për miratimin e trajtimit financiar të personave përgjegjës për menaxhimin e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes sha”.Fondi i pagave të shoqërisë në vitin 2016, pëson një rritje prej 28.73% në krahasim me vitin 2015. Nga ky fond, 98.46% e tij shkon për rritjen e nivelit të pagave për punonjësit e nivelit të ulët në drejtoritë rajonale dhe ato të tensionit të lartë. Pjesa e rritjes në Drejtorinë e Përgjithshme parashikohet gjithashtu për pozicionet shofer, recepsionist, magazinier, teknik, dispecer, arkivist, operator.

Pagat e nivelit të lartë menaxhues të kompanisë nuk ndryshojnë. Ato mbeten të njëjtat e caktuara që në vendimin Nr.21, datë 18.02.2013 të Entit Rregullator të Energjisë.

OSHEE vlerëson se skema e re e pagave do të ndikojë drejtpërdrejt në rritjen e performancës së shoqërisë për vitin 2016. Personeli do të motivohet për performancë më të mirë si dhe për përmirësimin e mëtejshëm të produktivitetit e rritjen e cilësisë së shërbimit ndaj klientëve. OSHEE beson se rritja e kompensimit financiar të punonjësve shkon paralel me reflektimin e rritjes së treguesve financiarë të shoqërisë.

Përfituesit e rritjes së pagave të ndara në pozicione pune në Drejtorinë e Përgjithshme dhe Drejtoritë Rajonale & Tensionit të Lartë

 

Pozicionet Nr. personelit Rritja ne %
Drejtori te Pergjithshme Shofer 14 0.14
Recepsioniste 3 0.05
I caktuar ne magazine 1 0.02
I caktuar teknik 2 0.05
Dispecer 8 0.08
Arkivist 6 0.10
Operatore te faturimit 1 0.01
Specialiste 55 1.03
Shef sektori 4 0.06
TOTAL 94 1.54
Drejtori Rajonale & TL         (terreni) Arketar 257 5.38
Asistent & I caktuar 126 2.15
Specialiste 999 14.54
Elektriciste 2440 48.85
Lexues 799 17.09
Drejtor Njesie 2 0.02
Shef Axhensie 18 0.23
Shef Dege & Sektori 109 1.33
Shef Grupi, Ekipi, N/st. 384 8.26
Shofere 37 0.61
TOTAL 5171 98.46
TOTAL I PERGJITHSHEM 5265 100.00