Cilësia e shërbimit, OSHEE: Përgjysmuam ankesat, rritëm zgjidhshmërinë (shifrat)

7b266f35-5a34-4eb1-8a73-ec64188ec083
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE, ka përmirësuar cilësinë e shërbimit ndaj klientit, çka ka sjellë një reduktim të numrit të ankesave të depozituara në adresë të kompanisë, por edhe normë zgjidhshmërie të lartë.

Duke iu referuar të dhenave të fundit, në raport me një vit më parë, si 9-mujor, në vitin 2018 vërehet një trend pozitiv i uljes së numrit, konkretisht kemi 32.8% më pak ankesa.

Sic shihet dhe nga të dhënat e tabelës (ne attach tabela), për periudhën 9-mujore të 2018 numri i ankesave të depozituara pranë qendrave të Kujdesit ndaj Klientit apo në Departamentin e Marrëdhënieve me Klientin (përmes protokollit), janë 31.699, ndërsa për të njëjtën periudhë, pra në 2017, u trajtuan 45.289 ankesa.

Nga të dhënat e analizuara prej Departamentit të Marrëdhënieve me Klientin (DMK) pranë OSHEE Sh.A, mesatarja e ankesave mujore në raport me numrin total të faturave që emetohen nga OSHEE, është në nivelin 0.25%.

Një tregues i rritjes së performancës së shërbimit ndaj klientit është dhe zgjidhshmëria maksimale e ankesave të raportuara.

Për 9-mujorin e vitit 2017, morën zgjidhje rreth 30437 nga 45.289 që ishin raportuar pranë OSHEE, ndërsa për 2018-n, kanë marrë zgjidhje rreth 32.786 ankesa, përfshi brenda saj dhe ankesat e akumuluara (shih tabelen).

Totali i ankesave në raport me numrin e faturave të gjerenuara përgjatë një viti nuk zë një peshë më shumë se 1%.

Së fundmi, OSHEE ka nisur të operojë përmes sistemit të ri të “menaxhimit të klientëve” në disa rajone të vendit, dhe pritet të kompletohet në të gjitha degët brenda muajit nëntor.
Ky sistem ka disa avantazhe, si rrit kontrollin dhe standardin e procesit të leximit dhe përshpejton në kohe dhe cilësi zgjidhjen e kërkesë/ankesës.