Ftesë për Ofertë për “Rehabilitimin e 3 N/stacioneve Ekzistuese”

aaa

Republika e Shqipërisë

Operatori Shpërndarjes Energjisë Elektrike OSHEE SH.A.

4 Tetor 2018

Republika e Shqiperisë

Operatori Shpërndarjes Energjisë Elektrike (OSHEE sh.a.)

Projekti i Rimëkëmbjes Energjitike

Komponenti 2

Ftesë për Ofertë

për

“Rehabilitimin e 3 Nënstacioneve Egzistuese/F&V për Pajisjet dhe Punimet Civile”

IBRD Loan: 8429-AL

Project ID No. 144029

(IFB-PRP-S&I-ICB-2/3)

1. Republika e Shqiperisë ka marrë një kredi nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për mbulimin e kostove të “Projektit për Rimëkëmbjen Energjitike “/Komponenti 2 “Përmirësimi i Infrastuktures së Shpërndarjes” dhe një pjesë të kësaj kredie do e perdorë për pagesën e marrëveshjes(ve) që do rezultojë nga kjo Ftesë për Ofertë: “Rehabilitimi i 3 Nënstacioneve Egzistuese/F&V për Paisjet dhe Punimet Civile”/ (IFB-PRP-S&I-ICB-2/3).

Kliko ketu per informacionin e plote