Ligji Nr.124/2015 “Për Efiçencën e Energjisë”

LIGJ
Nr. 124/2015

PËR EFIÇENCËN E ENERGJISË

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Qëllimi

Qëllimi i këtij ligji është:
a) hartimi i rregullave dhe politikave kombëtare për nxitjen, promovimin e përmirësimin e përdorimit efiçent të energjisë, me synim kursimin e energjisë dhe rritjen e sigurisë së furnizimit, si dhe heqjen e pengesave në tregun e energjisë;
b) vendosja e objektivave kombëtarë të efiçencës së energjisë;
c) rritja e konkurrueshmërisë së operatorëve.


Kliko këtu për materialin e plotë