VKM Nr. 718 Per disa shtesa dhe ndryshime ne VKM 1086 date 14.12.2013

VENDIM
Nr. 718, datë 30.10.2014
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME
NË VENDIMIN NR. 1086, DATË
14.12.2013, TË KËSHILLIT TË
MINISTRAVE, “PËR KRIJIMIN E TASKFORCËS
PËR PËRMIRËSIMIN E
NIVELIT TË ARKËTIMEVE DHE
ULJEN E NIVELIT TË HUMBJEVE NË
SISTEMIN E SHPËRNDARJES SË
ENERGJISË ELEKTRIKE”
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me
propozimin e ministrit të Energjisë dhe Industrisë,
Këshilli i Ministrave
VENDOSI:

I. Në vendimin nr. 1086, datë 14.12.2013, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto shtesa dhe ndryshime:
1. Në fund të pikës 3 shtohet paragrafi, me këtë përmbajtje:
“Nëpërmjet strukturës së Njësisë Operacionale Speciale, kryen kontrolle pranë konsumatorëve të energjisë elektrike dhe strukturave të shoqërisë
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, sh.a., (OSSHE), për evidentimin dhe ndërprerjen e lidhjeve e të ndërhyrjeve të paligjshme në rrjetin e shpërndarjes dhe në sistemin e matjes së energjisë
elektrike.”.
2. Pas pikës 5 shtohet pika 5/1, me këtë përmbajtje:
“5.1 Në mbështetje të Task-Forcës gjatë ushtrimit të veprimtarisë së saj, ngrihet edhe Njësia Operacionale Speciale e Task-Forcës.


Kliko këtu për materialin e plotë