Ligji 24, Per ndryshimin e ligjit 48 – 2014 per pagesat e vonuara ne detyrimet kontraktore dhe tregtare

LIGJ
Nr. 24/2015
PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.
48/2014 “PËR PAGESAT E VONUARA NË
DETYRIMET KONTRAKTORE E
TREGTARE”

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pikat 1 dhe 2, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:

Në ligjin nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare” bëhet kjo shtesë:

Neni 1

Në nenin 2, pas shkronjës “ç” shtohet shkronja “d” me këtë përmbajtje:
“d) që rrjedhin nga shitja, blerja dhe faturat e shërbimit të transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike, pa përfshirë pagesat që kryhen në tregun e parregulluar, sipas përcaktimeve të rregullave të tregut të energjisë elektrike.”.


Kliko këtu për materialin e plotë