VKM nr 434 Per percaktimin e normativave per firot, humbjet, demtimet dhe skarcot gjate prodhimit, magazinimit, trasportimit etj te njohura per qellime fiskale


VKM nr 434, date 20.05.2015 Per percaktimin e normativave per firot, humbjet, demtimet dhe skarcot gjate prodhimit, magazinimit, trasportimit etj te njohura per qellime fiskale