Ligji Nr. 170 Per ratifikimin e Marreveshjes se Huase ndermjet Republikes se Shqiperise dhe Bankes Nderkombetare per Rindertim dhe Zhvillim

LIGJ
Nr. 170/2014
PËR RATIFIKIMIN E
MARRËVESHJES SË HUAS NDËRMJET
REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE
BANKËS NDËRKOMBËTARE PËR
RINDËRTIM DHE ZHVILLIM PËR
FINANCIMIN E PROJEKTIT PËR
RIMËKËMBJEN E SEKTORIT TË
ENERGJISË ELEKTRIKE
Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe
121, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e
Këshillit të Ministrave,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Neni 1

Ratifikohet marrëveshja e huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për financimin e projektit për rimëkëmbjen e sektorit të energjisë elektrike.


Kliko këtu për materialin e plotë