Per percaktimin e tarifes se sherbimit per perdorimin e aparateve televizive

Ne mbeshtetje te nenit 102, pika 4 e Kushtetutes dhe nenit 11 te ligjit nr.997S, date 28.7.2008 “Per taksat kombetare”, Ministri i Financave dhe Drejtori i Pergjithshem i Radiotelevizionit Shqiptar,

UDHEZOJNE:
Ne udhezimin nr.1, date 08.0 1.2009 “Per percaktimin e tarifes se sherbimit per perdorimin e aparateve televizive” te ndryshuar, behen shtesat e meposhtme…


Kliko këtu për materialin e plotë