Akt themelimi OSSH

AKT THEMELIMI
I SHOQERISE ANONIME
“OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES”

Sot me 08/06/2007, ne Tirane u hartua ky akt themelimi nga z.Gjergj BOJAXHI, Drejtor i Pergjithshem I KESH sh.a., si perfaqesues i Aksionerit te Vetem, KESH sh.a. si me poshte vijon:

Neni 1
Themelimi dhe Emri i Shoqerise

Krijohet shoqeria anonime “Operator i Sistemit te Shperndarjes” me shkurtimin “OSSH” sha. Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje me legjislaclonin shqiptar ne fuqi dhe me Aktin e Themelimit e Statutin e saj.
Shoqeria e ka seline e saj ne Bllokun “Vasil Shanto”, Tirane, Shqiperi dhe mund te ushtroje aktivitetin e saj ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise ashtu dhe jashte saj.
Shoqeria eshte person juridik i te drejtes shqiptare, Shoqeri Anonime pa Oferte Publike.


Kliko këtu për materialin e plotë