Vendimi Nr. 97 Per licensimin e shoqerise OSHEE ne aktivitetin e furnizuesit publik me pakice te energjise elektrike

VENDIM

Nr.97 Date 27.10.2014
PER  LICENSIMIN E SHOQERISE OPERATORI I
SHPERNDARJES  TE ENERGJISE ELEKTRIKE SH.A NE
AKTIVITETIN E FURNIZUESIT PUBLIK ME PAKICE TE
ENERGJISE ELEKTRIKE

Në mbështetje të nenit  9  dhe 13,  pika 1, germa ç, të Ligjit Nr. 9072, datë
22.05.2003, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”, të ndryshuar,  neneve 4 pika 1 germa e, 5, pika 1 germa e, 13, 14 të “Rregullores për proçedurat e liçensimit, modifikimit, transferimit te plote/te pjesshëm dhe rinovimit te licensave”, të miratuar me Vendimin e Bordit të Komisionerëve nr.108, datë 09.09.2008,  Bordi i Komisionerëve të Entit Rregullator të Energjisë (E.R.E), në mbledhjen e tij të datës 27.10.2014, mbasi shqyrtoi kërkesën e shoqërisë Operatori i Shpërndarjes se Energjisë Elektrike sh.a për Licensimin ne Aktivitetin e Furnizuesit Publik me Pakice  te Energjisë Elektrike

Konstatoi:

• Paraqitjen  përgjithësisht te dokumentacionit nga Operatori i Shpërndarjes
se Energjisë Elektrike sh.a  siç kërkohet nga “Rregullorja për proçedurat e
liçensimit, modifikimit, transferimit te plote/te pjesshëm dhe rinovimit te
licensave”, Bordi i Komisionerëve te ERE-s

VENDOSI :
1. Te licencoj ne aktivitetin e Furnizuesit Publik me Pakice te Energjisë Elektrike shoqërinë Operatori i Shpërndarjes se Energjisë Elektrike sh.a
(OSHEE)  për një afat 5 vjeçar.


Kliko këtu për materialin e plotë