Metodologjia e llogaritjes se demit ekonomik

Qëllimi
Qëllimi i kësaj Metodologjie është përcaktimi i dëmit ekonomik shkaktuar kompanisë së shpërndarjes nga ndërhyrjet e paligjshme.

Objekti
Kjo Metodologji do të jetë e zbatueshme në rastet kur një entitet i të caktuar me ligji duhet të llogarisë dëm ekonomik të shkaktuar prej ndërhyrje vetë paligjshme në rrjetin elektrik të kompanisë së shpërndarjes.


Kliko këtu për ligjin e plotë