Vendimi nr. 96 Per licensimin e OSHEE per aktivitetin e shperndarjes se energjise elektrike

VENDIM
Nr.96 Date 27.10.2014

PER  LICENSIMIN E SHOQERISE OPERATORI I
SHPERNDARJES  TE ENERGJISE ELEKTRIKE SH.A NE
AKTIVITETIN E SHPERNDARJES TE ENERGJISE ELEKTRIKE

Në mbështetje të nenit  9  dhe 13,  pika 1, germa c, të Ligjit Nr. 9072, datë
22.05.2003, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”, të ndryshuar,  neneve 5, pika 1 germa
c, 13, 14 të “Rregullores për proçedurat e liçensimit, modifikimit, transferimit te
plote/te pjesshëm dhe rinovimit te licensave”, të miratuar me Vendimin e Bordit të
Komisionerëve nr.108, datë 09.09.2008, Bordi i Komisionerëve të Entit Rregullator
të Energjisë (E.R.E), në mbledhjen e tij të datës 27.10.2014, mbasi shqyrtoi
kërkesën e shoqërisë Operatori i Shpërndarjes se Energjisë Elektrike sh.a për
Licensimin ne Aktivitetin e Shpërndarjes te Energjisë Elektrike

Konstatoi:

– Paraqitjen pergjithesisht  te dokumentacionit nga Operatori i Shperndarjes
se Energjise Elektrike sh.a  sic kerkohet nga “Rregullorja për proçedurat e
liçensimit, modifikimit, transferimit te plote/te pjesshem dhe rinovimit te
licensave”,

Bordi i Komisionerëve te ERE-s

VENDOSI :

1. Te licensoj ne aktivitetin e shperndarjes te energjise elektrike shoqerine
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a (OSHEE) per nje afat
30 vjeçar.


Kliko këtu për materialin e plotë